Werken met verhalen: Inspirerende combinaties van leesbevordering en cultuureducatie

Werken met verhalen: Inspirerende combinaties van leesbevordering en cultuureducatie

Kees Broekhof Karin Hoogeveen Carlijn Waaijer Iris Wierdsma | 2023 | © LKCA en Stichting Lezen (2023)
Gratis

Omschrijving

LKCA en Stichting Lezen startten begin 2020 een samenwerking om een sterkere verbinding tot stand te brengen tussen leesbevordering en cultuureducatie, zowel organisatorisch als in de praktijk. Ze geven daarmee invulling aan de wens van de Tweede Kamer en het vorige Kabinet om tot een nauwere afstemming tussen de programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit en de Bibliotheek op school te komen. Naast deze formele reden zijn er meer motieven om samenwerking tot stand te brengen. Leesbevordering krijgt meer aandacht door in culturele activiteiten gebruik te maken van verhalen, literatuur en poëzie. Omgekeerd kan cultuureducatie een betere verankering in het onderwijs krijgen door het te verbinden met andere leergebieden, zoals lezen. Voordat de programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit en de Bibliotheek op school nauwer op elkaar afgestemd kunnen worden, is het nuttig om te inventariseren welke verbindingen tussen cultuur en lezen er nu al te vinden zijn in de praktijk. LKCA en Stichting Lezen hebben Sardes daarom gevraagd om een inventariserend onderzoek te doen naar bestaande projecten en programma’s die leesbevordering en cultuureducatie combineren en om op basis daarvan conclusies te formuleren waar anderen die ook een dergelijke combinatie ambiëren, profijt van kunnen hebben. Daarnaast kunnen de voorbeelden aanknopingspunten bieden voor het op elkaar afstemmen van Cultuureducatie met Kwaliteit en de Bibliotheek op school. Tijdens de uitvoering van het onderzoek vormden de beide opdrachtgevers een begeleidingscommissie