10 Ouders en hulpverleners bij een ‘normale’ kinderontwikkeling

10 Ouders en hulpverleners bij een ‘normale’ kinderontwikkeling

Productgroep Ouderschapskennis 2016-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Burgerlijk Wetboek (artikel 247, lid 1) geeft aan: 'Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.’
Hoe komt het toch dat bijna ieder is geneigd ouders op hun plichten ten aanzien van hun minderjarige kinderen te wijzen en doorgaans veel minder op hun rechten van verzorging en opvoeding?
Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) stelt: 'De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind.’ En verder: 'Ouders of, al naar gelang het geval, wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind.’