Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap

2019
Gratis

Omschrijving

In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen.  

Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan handelings￾bekwaam. Dit wil zeggen dat u zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kunt verrichten die 
niet kunnen worden teruggedraaid. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto of een huis of het sluiten van een huwelijk. 
Als u minderjarig bent, kunnen uw ouders (of voogd) een rechtshandeling van u terugdraaien of, zoals in het geval van een huwelijk, voorkómen. Bent u meerderjarig, dan bent u zélf 
verantwoordelijk voor alles wat u doet. Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel ‘onderbewind￾stelling ter bescherming van meerderjarigen’. Het is ook mogelijk om voor iemand die op het persoonlijke (niet financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor geeft zo iemand advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met hem beslissingen op het gebied van diens verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding. Tenslotte biedt de wet de mogelijk￾heid iemand onder curatele te stellen. De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het 
mentorschap. Ook als iemand onder curatele staat en die curatele moet worden vervangen door een bewind en/of mentorschap, beslist de kantonrechter.


Opgelet!
Een zaak is volgens de wet iets tastbaars. Iets dat u kunt aanraken of beetpakken, zoals grond, een huis, een tafel, enz. Zij kunnen uw eigendom zijn. Naast zaken kunt u echter ook rechten hebben. U kunt daarbij denken aan een recht op een geldvordering, aan loon, uitkering en effecten. Zaken en rechten samen worden in de wet ‘goederen’ genoemd.