De best passende zorg voor kwetsbare jongeren

De best passende zorg voor kwetsbare jongeren

2019
Gratis

Omschrijving

Dit actieplan beschrijft de gezamenlijke ambities van de instellingen voor gespecialiseerde jeugdzorg, gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de (gesloten) jeugdzorg te verbeteren.

Voor u ligt een gezamenlijk actieplan van de brancheorganisaties Jeugdzorg NL, GGZ NL, VOBC en VGN, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd , het Nederlands Jeugd Instituut, beroepsorganisaties NIP, NVvP, NVO, BPSW en het ministerie van VWS. Iedereen in de hele sector voelt de urgentie, maar niemand kan het in zijn eentje oplossen. We hebben elkaar nodig. Meer dan ooit. Gemeenten, Jeugdhulp, GGZ, VG, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming, Inspectie, kennisinstituten, wetenschap, jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen: we moeten de krachten bundelen en bereid zijn om een aantal (soms) onorthodoxe stappen te zetten. Dit plan is door inhoudsdeskundigen geschreven, met hulp en reflectie van alle bovenstaande actoren én jongeren.


Hoewel niet alle problemen oplosbaar zijn, kan de hulp echt beter. We weten dat er jongeren in gesloten jeugdhulp geplaatst worden voor wie dat niet nodig was geweest als we eerder gezamenlijk anders hadden gehandeld en we weten inmiddels dat een gesloten plaatsing zo wordt vormgegeven dat het traumatiserend kan zijn. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat jongeren met te veel andere kwetsbare jongeren in de groep zitten. Dat hun autonomie soms meer dan noodzakelijk wordt beperkt. Dat er soms geen of te weinig behandeling plaatsvindt. Op sommige groepen heerst een te repressief klimaat. Medewerkers raken overbelast, mede door snelle personeelswisselingen en het tekort aan ervaren professionals. Dat is het beeld dat over de hele linie naar voren komt – uitzonderingen daargelaten. De verscheidenheid en complexiteit aan problematiek waarmee de jongeren kampen vraagt expertise uit verschillende sectoren: jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, onderwijs, en deze is nu onvoldoende geïntegreerd beschikbaar of gecombineerd.


Daardoor is er te vaak weinig ruimte voor iets anders dan beveiligen en beheersen. Terwijl de kwetsbare jongeren waar het om gaat vaak veel meer gebaat zijn bij behandelen, humaniseren, normaliseren, soms accepteren en includeren. Ook dat gebeurt al op een aantal plekken in het land, maar nog niet bij alle plekken. We laten nog veel te weinig zien dat het ook echt anders kan.
Dat kan beter, dat moet beter – ook al is dat niet eenvoudig.

- Voor de jeugdigen – die niet de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben. In een omgeving waarin ze zich ook kunnen ontplooien.
- Voor ouders die nog te weinig echt onderdeel zijn van de hulp en behandeling.
- En voor al die hardwerkende professionals die nu naar eer en geweten de zorg zo goed mogelijk vorm geven.

 

Bron: Rijksoverheid