De handen ineen!: Participatief actieonderzoek naar de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

De handen ineen!: Participatief actieonderzoek naar de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

Cora Bartelink Anne Steenbakkers Marije van der Hulst | 2022 | De Haagse Hogeschool, In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Dit ondezoek werd gefinancierd door ZonMw
Gratis

Omschrijving

Het belang van multidisciplinaire samenwerking
Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn complexe problemen met grote impact voor alle betrokkenen. De hulp aan deze huishoudens moet gericht zijn op alle factoren die bijdragen aan of het gevolg zijn van het geweld. Dit vraagt om samenwerking tussen organisaties uit verschillende sectoren, uit zowel de zorg-, bestuurs- als strafketen, zodat hulp inhoudelijk en organisatorisch goed op elkaar aansluit. Een integrale aanpak kan namelijk bijdragen aan grotere effectiviteit van de hulp.

Om de samenwerking tussen deze keten te bevorderen voor de meest complexe doelgroep is Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden opgericht. In het onderzoek De handen ineen! hebben we samen met diverse partners onderzocht hoe de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis geoptimaliseerd kan worden en oplossingen bedacht en getest om dit te realiseren. Op basis van een dossieranalyse en interviews met professionals en cliënten zijn er twee belangrijke thema’s naar voren gekomen waarop verbeteringen gewenst waren: 1) de gezamenlijke analyse en planvorming en 2) actieve rol van cliënten.

Gezamenlijke analyse en planvorming
Voor de gezamenlijke analyse en planvorming is een gespreksleidraad ontwikkeld. Deze leidraad is een hulpmiddel voor de casusbesprekingen. Het brengt focus en structuur in het multidisciplinaire overleg aan, doordat het helpt bepalen in welke fase van de gefaseerde ketenzorg een gezin zich bevindt (directe veiligheid, risicogestuurde zorg, herstelgerichte zorg) en onderscheid maakt tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De gespreksleidraad kunt u rechts downloaden.

Actieve rol van cliënten
Cliënten hadden om verschillende redenen zelden een actieve rol in multidisciplinaire overleggen. Om de positie van cliënten te versterken zijn structurele afspraken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis gemaakt over de uitnodiging en deelname van cliënten aan casusbesprekingen. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten in staat zijn actief deel te nemen, bij voorkeur door hun aanwezigheid (fysiek of online) in de multidisciplinaire overleggen. Daarnaast bespreekt een casusregisseur of andere betrokken professional het overleg vooraf en achteraf met cliënten. Ter ondersteuning is een cliëntfolder gemaakt met uitleg over de rol en de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis. De cliëntfolder kunt u ook rechts downloaden.