De jeugdige zedendelinquent

De jeugdige zedendelinquent

9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Dit boek gaat over een onderwerp dat door de psychiatrie tot voor kort ernstig is ver waarloosd. Crimineel gedrag van kinderen en jeugdigen kwam tot voor kort hoofdza­ kelijk onder de aandacht van de kinderbescherming. Voorzover gedragsdeskundigen zich op dit terrein bewogen, betrof dat voornamelijk (ortho)pedagogen en in een enkel geval een psycholoog. De psychiater kwam er zelden aan te pas. Wat daar precies de oorzaak van is geweest, valt moeilijk uit te maken. Eén factor kan de gebrekkige communicatie zijn tussen de werelden van justitie en volksgezondheid. Wie als psychiatrisch gestoorde delinquent in aanraking komt met justitie, wordt - afge­zien van het instituut tbs - niet ‘behandeld’ in de medische zin van het woord, maar gestraft, geresocialiseerd of welke term men daarvoor ook wil gebruiken. Hoewel het in sommige justitiële instellingen, zoals bijvoorbeeld de BIBA’s (Beveiligde Individu ele Begeleidings Afdelingen), werkelijk kraakt van de psychofarmaca, blijft men ook daar vasthouden aan de oude opvatting ‘justitie behandelt niet’. En terwijl het algemeen bekend is dat het aantal psychiatrische patiënten in penitentiaire inrichtingen onrust­ barend stijgt, blijven de contacten tussen de departementen van justitie en volksge­ zondheid uiterst spaarzaam. Een andere verklaring moet echter bij de psychiatrie zelf worden gezocht. Te lang heb­ ben de meeste leden  van deze beroepsgroep zwakzinnigen en psychisch gestoorde criminelen aan hun lot overgelaten. Zij beschouwden hen als ‘niet behandelbaar’ en verwezen hen door naar andere disciplines. Een loffelijke uitzondering hierop vormt de forensische psychiatrie, die in Nederland dank zij de voorvechters van de ‘Utrecht­ se school’ tot grote bloei is gekomen en internationaal de aandacht heeft getrokken. Overigens bleef de jeugdige delinquent tot voor kort ook buiten het gezichtsveld van de forensische psychiater, als gevolg van het feit dat minderjarigen in principe onder het jeugdstrafrecht vallen. Aan Frits Bruinsma komt de eer toe als eerste systematisch jeugdige zedendelinquenten te hebben onderzocht en behandeld. Hij toont zich in dit boek de ervaren behandelaar en belezen auteur, die in een door de psychiatrie verwaarloosd gebied een aantal goed begaanbare paden uitzet voor de geïnteresseerde lezer. Men moet wel zeer goed thuis zijn in dit ingewikkelde en beladen onderwerp om er zo leesbaar over te kunnen schrijven.

 

1.    Inleiding                                                                                                        11 
Mijn motivatie om dit boek te schrijven
Voor wie dit boek bestemd is
Het begrip 'seksuele delinquentie van minderjarigen’ 
Frequentie van jeugdige zedendelinquentie

2.    Ontwikkeling                                                                                                 27 
Empathie leidt tot begrip
Slachtoffers en daders van seksueel misbruik
Onderzoeken naar seksuele delinquentie zijn retrospectief 
Niet-seksuele achtergronden van seksuele delinquentie 
Onderzoek naar de achtergronden van seksuele delinquentie 
Geïntegreerd ontwikkelingsmodel van seksuele delinquentie 
Geïntegreerd reactiemodel
Morele ontwikkeling 
Seksueel-geweldcirkel

3.    Seksuele delict                                                                                              51 
Ontdekking van het zedendelict, en wat er daarna gebeurt
Communicatie 
Empathie en sympathie 
Accountability
Taxatie van het seksuele delict in de vrijwillige hulpverlening 
Taxatie van het seksuele delict in het gerechtelijke circuit 
Aard van het seksuele delict
Bekentenis
Seksueel-geweldcirkel en ‘grooming’ proces 
Geheimhouding
Tekort aan empathie tijdens de delictpleging

4.        De jeugdige zedendelinquent                                                                 77
Problemen van de diagnostiek 
Lichamelijk factoren 
Psychologische factoren 
Seksuologische factoren 
Psychiatrische stoornissen 
Factoren binnen het ouderlijk gezin 
Factoren buiten het ouderlijk gezin 
Vier voorbeelden

5.        Delict en delinquent                                                                                     97 
Integratie
Rapportage
Verschillende typologieën 
Typologie van O’Brien en Bera 
Allochtone zedendelinquenten
Zeer jonge kinderen met verseksualiserend gedrag 
Verstandelijk zwakbegaafde zedendelinquenten 
Meisjes als jeugdige zedendelinquenten

6.    Een ‘beslisboom’ voor de keuze van een behandeling                              123 
Ontwikkeling na het seksuele delict
Beschermende en risicofactoren
Een ‘beslisboom’ voor de jeugdige zedendelinquent 
Advies


7.    Morele en verstandelijke controle in gevaarlijke situaties                         139 
Cognitief-gedragstherapeutische benaderingen
Cognitief-gedragstherapeutische benadering van de 
jeugdige zedendelinquent
Valkuilen in de behandeling
Geïntegreerd reactiemodel, seksueel-geweldcirkel en behandelplan 
Situatieve controle
Morele controle 
Verstandelijke controle

8.    Emotionele, fysieke, seksuele en
gedragsmatige aspecten van de behandeling                                              165 
Emotionele vaardigheden
Fysieke en seksuele sensaties 
Fysiek-seksuele behandeling 
Gedrag
Medicamenteuze behandeling
Samenvatting individuele behandeling
De jeugdige zedendelinquent en zijn omgeving 
Residentiële behandeling
Behandeling van zwakbegaafde en 
allochtone zedendelinquenten
9. Resultaten en preventie 189
Behandelresultaat en dadertypologie
Behandelresultaten in de Verenigde Staten
Behandelresultaten in Nederland
Behandelresultaten van zwakbegaafde en 
allochtone zedendelinquenten
Tertiaire preventie 
Secundaire preventie 
Primaire preventie