De onderzoekende houding en literatuurgebruik in onderzoekende basisscholen: een exploratie

De onderzoekende houding en literatuurgebruik in onderzoekende basisscholen: een exploratie

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Er wordt veel belang gehecht aan een onderzoekende houding van en literatuurgebruik door leraren. Over de mate waarin leraren over een onderzoekende houding beschikken en gebruik maken van kennis uit onderzoeksliteratuur is echter nog weinig bekend. Het concept onderzoekende houding is zowel in de praktijk als in de literatuur niet eenduidig gedefinieerd. In deze studie wordt getracht een bijdrage te leveren aan inzicht in het concept onderzoekende houding en de verbinding met literatuurgebruik. De vraag of leraren die in hun opleiding of binnen hun school ervaring opdoen met praktijkonderzoek beschikken over een meer onderzoekende houding en vaker literatuur gebruiken om hun onderwijs te verbeteren staat centraal. De daarvoor ontwikkelde digitale vragenlijst is door 342 leraren ingevuld. Dit zijn leraren van 16 basisscholen waar het (willen gaan) uitvoeren van praktijkonderzoek om het onderwijs te verbeteren speerpunt is. Met beschrijvende analyses, t-testen en lineaire regressieanalyses zijn verschillen tussen groepen leraren op basis van ervaring met praktijkonderzoek in hun opleiding en/of school onderzocht. Leraren schatten hun eigen onderzoekende houding en literatuurgebruik relatief hoog in. Er blijkt een positieve relatie te zijn tussen de ervaring die leraren hebben opgedaan met het doen van praktijkonderzoek en hun inschatting over verschillende aspecten van hun onderzoekende houding en literatuurgebruik.