Effectiviteit van Rots en Water

Effectiviteit van Rots en Water

3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het doel van de studie was om de effectiviteit van het interventieprogramma Rots & Water (R&W) te onderzoeken op verschillende vormen van pesten en gepest worden en op zelfregulatie, globaal zelfvertrouwen en sociale acceptatie. Ook werd onderzocht of er sekseverschillen waren in effectiviteit.

Een totaal van 1203 basisschoolleerlingen tussen de 7-14 jaar oud (M = 10.08; SD = .97; 48,6% meisjes) participeerden in het onderzoek, afkomstig van 17 scholen die random zijn toegewezen aan de interventiegroep (11) of de controlegroep (6), en vulden voor en na de interventie vragenlijsten in. Wanneer de voor- en nameting apart voor de interventiegroep en de controlegroep werden vergeleken, rapporteerden kinderen in de interventiegroep een afname in twee vormen van pesten, een afname in bijna alle vormen van gepest worden en rapporteerden ze een hogere mate van zelfregulatie, globaal zelfvertrouwen en sociale acceptatie.

In de controlegroep werden slechts twee veranderingen gevonden. Wanneer verschillen tussen de interventiegroep en controlegroep in verandering over tijd werden onderzocht, bleek dat zij verschilden op twee vormen van pesten (fysiek gepest worden, pesten ‘overig’) en op zelfregulatie en zelfvertrouwen. De leerlingen die R&W hebben gevolgd, rapporteerden sterkere verbeteringen dan de leerlingen in de controlegroep. Er werden geen sekseverschillen gevonden in veranderingen over tijd tussen de verschillende groepen en ook niet binnen de interventiegroep. Het lijkt belangrijk om onderscheid te maken in verschillende vormen van pesten en gepest worden. Resultaten geven geen aanleiding voor een seksespecifieke aanpak van R&W. Implicaties voor vervolgonderzoek en de klinische praktijk worden besproken.