Evaluatie van de Complementaire Onderwijsaanpak (COA) Aandacht voor radicalisering in het onderwijs

Evaluatie van de Complementaire Onderwijsaanpak (COA) Aandacht voor radicalisering in het onderwijs

Gratis

Omschrijving

Middels de Complementaire Onderwijsaanpak (COA) zet de overheid in op de gerichte ondersteuning van onderwijsinstellingen en -professionals in 18 geprioriteerde gemeenten bij het tegengaan van radicalisering. Het zwaartepunt in de COA ligt bij het proactief aanbieden van een training voor docenten en ander onderwijspersoneel in po-, vo-, en mbo-scholen in gemeenten waar de problematiek van radicalisering het meest nijpend is. Deze training richt zich op het signaleren van, melden van en omgaan met radicalisering bij leerlingen, wordt verzorgd door Stichting School en Veiligheid (SSV) en is tot stand gekomen met input van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Uitgangspunt is dat de gemeente goed op de hoogte is van de lokale situatie en de omstandigheden op scholen. Derhalve is de gemeente in de COA de primaire ingang bij het benaderen van scholen.


De COA is complementair aan het al bestaande ondersteuningsaanbod dat door OCW wordt bekostigd en via SSV wordt uitgevoerd. De COA komt voort uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Dit Actieprogramma is een brede integrale aanpak van het jihadisme in het bijzonder en radicalisering in het algemeen, die niet alleen de harde kern van jihadisten bestrijdt maar die ook verspreiding van gewelddadig gedachtengoed beoogt tegen te gaan. De COA is medio 2015 van start gegaan en wordt eind 2017 afgerond.


De opzet van de evaluatie
De evaluatie dient inzicht te geven in de mate waarin de COA heeft bijgedragen aan het tegengaan van radicalisering en in de mate waarin de aanpak voor verbetering vatbaar is.
De volgende onderzoeksvragen zijn hieruit voorgekomen:
• Vraag 1: Hoe pakt de samenwerking binnen het lokale netwerk (gemeenten) uit?
• Vraag 2: In welke mate zijn onderwijsinstellingen zich bewust van hun rol in de (lokale) radicaliseringsproblematiek?
• Vraag 3: In welke mate ondersteunt de COA onderwijsinstellingen bij het signaleren, duiden en omgaan met extremisme en radicalisering op scholen?
• Vraag 4: In hoeverre is de COA voor verbetering vatbaar?
• Vraag 5: In welke mate draagt de huidige opzet van de COA bij aan de doelstelling van het Actieprogramma Aanpak Jihadisme?

De kern van de evaluatie bestaat uit semi-gestructureerde interviews, afgenomen bij acht gemeenten (o.a. dossierhouder radicalisering) en bij 24 scholen (deelnemers training en beleidsmedewerkers). Daarnaast is gesproken met enkele relevante stakeholders en experts en wordt in dit rapport een evaluatieformulier besproken, dat is ingevuld door deelnemers aan de training.