Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis

2018
Gratis

Omschrijving


Geweld hoort nergens thuis. Zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en jij je veilig moet 
voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet 
zo’n veilige omgeving. Ieder jaar zijn 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van 
huiselijk geweld of mishandeling. De kans dat je in Nederland te maken krijgt met huiselijk geweld
en kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. Dat maakt
dit tot een van de grootste geweldsproblemen van onze samenleving, waar we misschien wel het 
minste zicht op hebben, terwijl de impact ervan enorm is en slachtoffers er vaak levenslang de 
gevolgen van dragen. 

Drie actielijnen
Onze inzet komt samen in drie actielijnen:
1. Eerder en beter in beeld: Om situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en 
beter in beeld te krijgen, is het belangrijk dat slachtoffers zich durven uitspreken, dat de omgeving
van het slachtoffer signalen herkent en dat men vervolgens weet wat te doen. Daar zetten we op in. 
Bijvoorbeeld door werkgevers alert te maken op signalen van huiselijk geweld, door professionals
die werken met de verbeterde meldcode en door wijkteams en Veilig Thuis te versterken. 
Om slachtoffers beter in beeld te hebben willen we daarnaast forensisch medische expertise 
borgen en rapportages en de communicatie tussen betrokken partijen verbeteren.
2. Stoppen en duurzaam oplossen: We zetten ook in op het stoppen van geweld en de cirkel van 
geweld en willen zorgen voor duurzame oplossingen. Dat begint bij het stellen van een duidelijke
norm: de strafmaat voor stelselmatige kindermishandeling willen we verhogen en de verjarings￾termijn verlengen. Slachtoffers brengen we snel en duurzaam in veiligheid en geweld dringen we
terug. Daarna komt het zorgen voor passende hulp en ondersteuning om de schade te beperken. 
In het programma zetten we in op multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking, waarbij 
professionals uit verschillende sectoren gezamenlijk optrekken om te komen tot een aanpak 
gericht op het herstel van de veiligheid van alle slachtoffers en direct betrokkenen. We zetten 
in op het beschikbaar maken van traumascreening, passende hulp en ondersteuning en op de 
plegeraanpak. Daarnaast willen we dat scholen sneller geïnformeerd zijn na geweldsincidenten 
thuis, zodat zij waar nodig steun kunnen bieden aan het kind op school.
3. Specifieke groepen: Voor een aantal specifieke doelgroepen is extra aandacht nodig. 
Denk daarbij aan de slachtoffers van loverboys, seksueel geweld, ouderenmishandeling of aan 
kinderen in kwetsbare opvoedsituaties en kinderen die zich bevinden in een complexe scheiding.
Ook hier willen we zorgen dat slachtoffers en plegers zo snel en goed mogelijk in beeld zijn en 
dat de veiligheid van het slachtoffer snel en duurzaam wordt hersteld. 


Niet alleen de impact op het slachtoffer en zijn of haar omgeving, maar ook de maatschappelijke 
impact van huiselijk geweld en kindermishandeling is enorm. Denk aan verminderde school￾prestaties, schooluitval, maatschappelijke kosten en gezondheidskosten en arbeidsverzuim. Voor 
jeugdigen is kindermishandeling een grote risicofactor voor het gaan vertonen van agressief of 
gewelddadig gedrag, soms als ze nog jong zijn, maar vaak ook als volwassene. De kans dat geweld 
in het gezin van generatie op generatie wordt overgedragen is groot. 
Ondanks de inzet van veel en verschillende partijen in de afgelopen jaren is het tot nu toe niet gelukt
om huiselijk geweld en kindermishandeling voldoende terug te dringen. Nog te vaak missen we 
signalen en nog te vaak lukt het niet om de cirkel van geweld te doorbreken.
Met dit actieprogramma willen we huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade
van geweld beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, vaker en 
duurzaam doorbreken.