Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

Paul Baeten | 2018
Gratis

Omschrijving

Ons land telt 26 regionale Veilig-Thuisorganisaties (VT’s) die met elkaar voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van hun werk. Daartoe hebben zij zich verenigd in het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT). Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de VT’s.
Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De richtlijnen bieden ruimte om zorgvuldig te handelen in situaties waar de bemoeienis van Veilig Thuis gepaard kan gaan met onveiligheid voor de directbetrokkenen of voor medewerkers van Veilig Thuis.
Voor de gezinnen en huishoudens die te maken krijgen met Veilig Thuis biedt dit protocol het voordeel dat alle medewerkers van Veilig Thuis eenzelfde mate van zorgvuldigheid betrachten. Daarmee wordt bereikt dat de wijze waarop zij door medewerkers van Veilig Thuis worden benaderd, de informatie die zij krijgen, de manier waarop zij op hun rechten worden gewezen, steeds met dezelfde kwaliteit gebeurt.
Aan gezinnen en huishoudens die met Veilig Thuis te maken krijgen, geeft het protocol dus inzicht in wat zij van Veilig Thuis kunnen verwachten, hoe zij worden geïnformeerd en wat hun rechten zijn.
Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol een helder inzicht hoe het samenspel tussen hen en Veilig Thuis verloopt en welke afwegingen Veilig Thuis daarbij maakt.


Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn algemene richtlijnen voor alle diensten en activiteiten van Veilig Thuis beschreven. Dit om te voorkomen dat deze richtlijnen in alle daaropvolgende hoofdstukken moeten worden herhaald. Voor alle diensten geldt dus dat de richtlijnen in de desbetreffende hoofdstukken gevolgd moeten worden plus de algemene richtlijnen.