Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren

Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren

Gratis

Omschrijving

Preventie van radicalisering en polarisatie: een literatuuronderzoek naar beleid, prioriteiten, programma’s en samenwerkingspartners

Professionals uit het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van radicalisering en polarisatie onder jongeren.
Maar hoe kunnen zij dat het beste aanpakken en wat is daarvoor nodig? Om de kansen en uitdagingen voor professionals in het jeugddomein en de samenwerkings -
verbanden op dit terrein helder in kaart te krijgen, begonnen Paul Mutsaers en Sibel Demir in december 2018 aan een literatuuronderzoek. Zij verdiepten zich in beleid,
prioriteiten, programma’s en samenwerkingspartners die zich richten op het voorkomen van radicalisering en polarisatie onder (risico)jongeren. De resultaten van dit onderzoek
presenteren zij in dit artikel.
Parallel aan het literatuuronderzoek werkten collega’s van de Fontys Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam samen met praktijkpartners in Utrecht en Tilburg om meer
inzicht te krijgen in lokale samenwerkingsverbanden. In deze steden werken scholen en jongerenwerkorganisaties al succesvol samen aan interventies rond radicalisering en polarisatie.


Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie). Platform JEP is een samenwerkingverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Landelijk Steunpunt Extremisme, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting School en Veiligheid. Platform JEP ondersteunt professionals en vrijwilligers met kennis, advies, informatie en handelings perspectieven op het gebied van polarisatie, radicalisering en extremisme.

 

Leeswijzer
In deel I over Beleid en plannen gaan de auteurs kort in op de beleidstrends voor de preventie en aanpak van radicalisering, polarisatie en (gewelddadig) extremisme. Ze bespreken
de veiligheids-, gezondheidszorg- en pedagogische benaderingen en de overeenkomsten en verschillen.
In deel II over Prioriteiten, programma’s en samenwerkingen gaan de auteurs dieper in op het begrip veerkracht en hoe professionals in het jeugddomein deze veerkracht kunnen vergroten met diverse programma’s, interventies en nauwe samenwerkings verbanden. De auteurs maken hierbij onderscheid tussen individuele veerkracht, veerkracht binnen
gemeenschappen (communities) en maatschappelijke veerkracht. Gemeenschappen zijn in deze context een ruim begrip. Het kan hierbij ook gaan om professionals in het jeugddomein,
een scholengemeenschap, maar ook om een wijk, een sportvereniging etc.