Het effect van schoolcultuur op het verloop van zelfevaluaties: een padmodel vanuit lerarenperspectief

Het effect van schoolcultuur op het verloop van zelfevaluaties: een padmodel vanuit lerarenperspectief

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Vormen van schoolzelfevaluatie hebben het voorbije decennium in heel wat onderwijssystemen ingang gevonden. Zulke schoolzelfevaluaties stellen scholen op verschillende manieren voor concrete uitdagingen. Naast beleidsmatige aspecten van het zelfevaluatieproces dringen zich - om tot een kwaliteitsvolle zelfevaluatie te komen - ook een aantal onderzoeksmatige aandachtpunten op. Deze studie brengt in kaart in welke mate zelfevaluaties volgens Vlaamse leraren aan beleidsmatige én onderzoeksmatige eisen voldoen. Daarnaast wordt nagegaan of verschillen in het verloop van zelfevaluaties verklaard kunnen worden door kenmerken van de schoolcultuur. Op basis van een online survey-onderzoek bij ruim 1500 leraren wordt een padmodel getoetst dat antwoorden hieromtrent mogelijk maakt. De resultaten tonen aan dat leraren slechts gematigd positief zijn over zelfevaluatieprocessen in hun school en dat cultuurkenmerken in zekere mate mee bepalend zijn voor een goed verloop van de zelfevaluatie. Het effect van culturele verschillen op de zelfevaluatie is echter beperkt.