Hulpverlenen (Complete uitgave)

Hulpverlenen (Complete uitgave)

Productgroep Hulpverlenen
Jaska de Bree | 2002
26,90
Abonneeprijs: € 10,76

Omschrijving

Hulpverlenen verschijnt in de serie Competent Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen en is de methodische uitwerking van de eerste negen (deel)kwalificaties uit De creatieve professional die samen 'de competentie van de SPH'er met betrekking tot het hulp- en dienstverlenen aan en ten behoeve van cliënten' vormen.
Deze omvat de taken van de professional met betrekking tot verzorgen, begeleiden en behandelen, die veelal gecombineerd aanwezig zijn, met daaraan verbonden aspecten van preventie.

Hulpverlenen beschrijft methoden om de negen kwalificaties te behalen vanuit de vier elementen van de beroepsmethodiek. De methoden zijn gekoppeld aan de volgende vier taakgebieden uit het Beroependomeinprofiel SPW: oriënteren (bepalen van de hulpvraag van de cliënt en het cliëntsysteem), ontwerpen (plannen van de SPH-zorg, -begeleiding en -behandeling), interveniëren (uitvoeren van de SPH-zorg, -begeleiding en -behandeling) en evalueren (regelmatig evalueren van de handelingscyclus op doelmatigheid en moreel gehalte). Hierdoor traint de SPH'er zich om op een systematische en zorgvuldige wijze (onderdelen van) een sociaal pedagogische plancyclus te doorlopen. De taakgebieden professie en organisatie staan op de achtergrond.

Met de serie Competent Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen zet Jaska de Bree een beroepsmethodiek op zowel micro-, meso- als macroniveau neer vanuit de, voor de sociaal pedagogische hulpverlening, meest relevante theoretische en ethische elementen: het systeemtheoretische, muzisch-agogische, cognitief-gedragsmatige en normatief-ethische element. Hulpverlenen is de uitwerking van de beroepsmethodiek op microniveau.