In het krachtenveld van de beleidsarena

In het krachtenveld van de beleidsarena

Productgroep De pedagoog in de spotlights
3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

In februari 2014 nam de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aan die gemeen­ ten in 2015 verantwoordelijk maakt voor alle jeugdzorg. Deze decentralisatie vraagt van pedagogen een vernieuwde wijze van denken en handelen. De uit­ voering van het jeugdbeleid zal anders dan voorheen gaan over maatschap­ pelijke effecten, resultaten en daden. Pedagogen moeten ervoor zorgen dat ze betrokken raken bij het meedenken en vormgeven van dat beleid. Immers, de uitkomsten van politiek­bestuurlijke beleidsformuleringen zijn bepalend voor het dagelijks werk van die pedagogen. Pedagogen dienen te beseffen dat het jeugdbeleid ruimte biedt voor invulling in de praktijk, maar dan moe­ ten ze wel weten hoe dat beleid tot stand komt, wat de meest recente ontwik­ kelingen zijn, welke instrumenten daarbij functioneel zijn en wie daarin de bepalende actoren zijn.