Integrale kindcentra over wat hen kenmerkt

Integrale kindcentra over wat hen kenmerkt

2019
Gratis

Omschrijving

Kenmerkende aspecten van ikc’s
Op basis van het onderzoek en een bespreking van de onderzoeksresultaten met deelnemers aan de in 1.1. genoemde Kennistafel van PACT zijn de volgende overkoepelende aspecten van ikc’s geformuleerd, die in samenhang met elkaar kenmerkend zijn voor een ikc:


Ikc’s bieden een geïntegreerd aanbod voor 0 – 12 - jarigen
Ikc’s bieden een geïntegreerd, doorlopend aanbod van opvang, onderwijs en zorg voor kinderen van 0-12 jaar. In het verlengde hiervan worden de labels school, opvang, zorg niet meer gebruikt maar vervangen door spelen, leren en ontwikkelen. De leerkracht wordt vaak een coach genoemd.


Ikc’s werken met een interprofessioneel team
Binnen een ikc werken professionals met verschillende functies op het gebied van opvang, onderwijs en zorg samen op de werkvloer. Zij vormen een interprofessioneel team dat samen werkt, leert, ontwerpt en onderzoekt.


In ikc’s werken partijen vanuit een gemeenschappelijke visie
Samenwerking tussen de genoemde partijen is gericht op inhoudelijke samenhang in de doelen die zij nastreven. Zij werken vanuit een gezamenlijke (pedagogische) visie op wat kinderen nodig hebben om ‘in de wereld’ te komen. Inclusie -ieder kind telt mee, doet mee, draagt bij en leert- is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Ikc’s zijn gericht op brede ontwikkeling
De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal. Traditionele leerdoelen (taal en rekenen) worden gecombineerd met ‘nieuwe doelen’ (metacognitieve vaardigheden; 21e-eeuwse vaardigheden).


Ikc’s bieden een rijke speelleeromgeving
Er wordt gezorgd voor een rijke en inspirerende speelleeromgeving. Er is veel aandacht voor spelend leren, betekenisvol en onderzoekend leren en ‘oefenen’ voor het leven.


Ikc’s voorzien in gepersonaliseerd leren
In ikc’s hebben kinderen een belangrijke rol in de planning en invulling van hun eigen leerproces. Het onderwijs wordt vormgegeven op basis van de betrokkenheid en zelfstandigheid van het kind. Er wordt een variëteit in leerroutes en werkvormen geboden.


Ikc’s zorgen voor een sterke verbinding tussen binnen- en buitenschools leren
Ikc’s kiezen voor een andere inrichting van het curriculum, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik maken van bronnen in de omgeving, bieden van levensechte en functionele leerinhouden en voorzien in educatieve arrangementen in levensechte omgevingen. Vaak wordt hierbij samengewerkt met ervarings- en beroepsdeskundigen en ouders.


Ikc’s bieden een veilige en vertrouwde leefomgeving
Er is veel oog voor het pedagogisch klimaat. Het centrum is een ‘leer- leefgemeenschap’, of ‘samenleving in het klein’ met gedeelde waarden. Elk kind wordt gekend. Er heerst vertrouwen op alle niveaus (tussen kinderen, tussen professionals en kinderen, met ouders, tussen professionals en professionals en directie/management)

Ikc’s doorbreken klassikale structuren
Het traditionele leerstofjaarklassensysteem van de school schuurt met principes van maatwerk, differentiatie en kindgericht werken.


Ikc’s verzamelen veel informatie over de kinderen
Er wordt veel informatie over de ontwikkeling van de kinderen verzameld met een verscheidenheid aan instrumenten (observaties, toetsen, portfolio’s, presentaties). Deze informatie wordt niet alleen verzameld óver kinderen, maar ook dóór hen en mét hen en hun ouders besproken.


Ikc’s kiezen voor een sterke rol voor ouders
Ikc’s worden gekenmerkt door een sterke oudercomponent. Ouders worden beschouwd als serieuze gesprekspartners en belangrijke informanten als het gaat om hun eigen kind.


Ikc’s leren en ontwikkelen zich continu
Ikc’s zijn lerende organisaties. Termen die daarbij horen zijn: ontwikkeling en continue professionalisering, onderzoekend en opbrengstgericht werken. Leiderschap, gericht op verbinding, vertrouwen en vrijheid, en verantwoordelijkheid is kenmerkend

Bronnen:

PACT