Interventie Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Interventie Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

2020 | nji.nl
Gratis

Omschrijving

IAG is gericht op gezinnen met minimaal één kind tussen 0 en 18 jaar die meervoudige en complexe problemen hebben en moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin.

De behandeling duurt gemiddeld vijf tot zeven maanden, waarin de hulpverlener het gezin twee keer per week thuis opzoekt.

Doelgroep

De doelgroep van IAG zijn gezinnen met minimaal één kind tussen 0 en 18 jaar (als er sprake is van een verstandelijke beperking kan het gaan om jeugdigen tot 23 jaar). De gezinnen kampen met meervoudige en complexe problemen op verschillende terreinen en zijn vaak weerbarstig en moeilijk toegankelijk voor hulpverleners. De hulp richt zich zowel op de kinderen in het gezin, de ouders als op het betrokken sociaal netwerk.

Doel

Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij zowel wordt voorzien in basisbehoeften van het kind als veiligheid, lichamelijke verzorging en voeding als in de belangrijkste emotionele behoeften. Ouders weten hun sociale netwerk (en waar nodig hun professionele netwerk) hierbij te betrekken. Dit hoofddoel is uitgewerkt in drie subdoelen: - de gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd; - de ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot; - het gezin heeft een sociaal netwerk – en waar nodig tevens een professioneel netwerk - en maakt daar gebruik van.

Aanpak

In de startfase van IAG (4-6 weken) staat het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen centraal. In de veranderingsfase (10 tot 14 weken) wordt aan de doelen gewerkt en in de afbouw- en afscheidsfase (6 tot 8 weken) aan het vasthouden van het geleerde. De gezinsbehandelaar maakt gebruik van verschillende technieken, middelen en instrumenten zoals oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie, leren van vaardigheden aan gezinsleden, gezinstherapeutische technieken en het vergroten en benutten van het sociaal netwerk.

Materiaal

De methodiek van IAG is beschreven in de ‘Methodiekhandleiding IAG’ (Van Rooijen, 2019).