Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Gratis

Omschrijving

Kenmerken en de gevolgen voor diagnostisch onderzoek en (gedrags)interventies

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is een risicofactor (en dus niet een directe oorzaak) voor het ontstaan en voortbestaan van verschillende problemen.

Uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jeugdigen met een LVB een grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen dan jeugdigen zonder een LVB (Dekker & Koot, 2003; Dekker, Koot, Van der Ende, & Verhulst, 2002). Maar ook uit recenter internationaal onderzoek komt deze trend naar voren (o.a. Einfeld, Ellis, & Emerson, 2011; Emerson & Hatton, 2007; Munir, 2016). Om deze problemen te verminderen, zijn gedegen diagnostisch onderzoek en passende interventies noodzakelijk.

Voor professionals die werken met jeugdigen zijn er richtlijnen ontwikkeld die hen ondersteunen in het omgaan met uiteenlopende problemen, zoals ADHD, ernstige gedragsproblemen en stemmingsproblemen (Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming). Diagnostiek en behandeling zijn hierbinnen belangrijke onderdelen. Zoals aangegeven, bij jeugdigen met een LVB komen deze problemen ook, en veelal vaker, voor.

De diagnostische instrumenten en interventies die bij jeugdigen zonder een LVB kunnen worden ingezet, blijken in de praktijk echter niet of minder goed bruikbaar voor jeugdigen met een LVB. Daarnaast zijn er voor deze jeugdigen maar heel weinig diagnostische instrumenten en interventies beschikbaar. Daarom worden in de praktijk toch veelal de reguliere diagnostische instrumenten en interventies ingezet, maar wel op zo’n manier dat ze rekening houden met en aansluiten bij de kenmerken van een LVB. Dit geldt ook voor de ondersteuning aan (jong)volwassenen. In deze tekst geven we een overzicht van de belangrijkste kenmerken van een LVB die maken dat het reguliere aanbod moet worden aangepast. Er wordt ingegaan op wat een LVB kan betekenen voor het alledaagse functioneren, hoe een LVB en de factoren die daaraan gerelateerd zijn kunnen samenhangen met een verhoogd risico op probleemgedrag en wat voor invloed een LVB heeft op het doen van diagnostisch onderzoek en op de behandeling van jeugdigen. N.B.: Er wordt in deze tekst gesproken over jeugdigen, maar de inhoud is grotendeels ook van toepassing op (jong)volwassenen met een LVB.