Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs: Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen

Medezeggenschap en kwaliteitsverbetering van het onderwijs: Praktische toelichting Wet medezeggenschap op scholen

Frederik Smit | 2014
9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Het onderwijs moet volgens Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. De middelmatigheid moet worden doorbroken. De kennis, ervaring en betrokkenheid van de gemeenschap in en rondom de school kan volgens hem nog beter worden benut. De medezeggenschapsraad kan op dit punt een belangrijke rol spelen.
Talent vraagt allereerst om een docent die in staat is om leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Leraren kunnen uiteraard ook van elkaar leren door hun klaslokalen open te stellen voor collega’s en met elkaar in gesprek te gaan over lesmethoden, didactiek en omgaan met talenten.
De medezeggenschapsraad kan een belangrijke rol spelen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via deze raad meepraten over de beleidsprioriteiten van de school en ze kunnen zelf met beleidsvoorstellen komen en zo mede koers geven aan wat er op school gebeurt.

In deze uitgave geeft de auteur aan de hand van actuele onderwerpen een praktische toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen. Het boek is bedoeld voor allen die bij de medezeggenschap in het onderwijs betrokken zijn: leden van inspraakorganen, directies en schoolbesturen.

Dr. Frederik Smit is senior onderzoeker en coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school en buurt, verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn expertise ligt op het terrein van ouderbetrokkenheid, kinderopvang, medezeggenschap, schoolorganisatie en schoolmanagement.

‘Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht’
– directeur Jan Ligthartschool, Amsterdam (eind vorige eeuw).

‘Scholen zouden niet te bescheiden moeten zijn om ouders te vragen zich in te zetten voor de school(carrière) van hun kind’
- Marja van Bijsterveldt, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap