Passend onderwijs voor alle kinderen

Passend onderwijs voor alle kinderen

Productgroep PIP 113 - 2020
Dorien Graas | 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun k waliteiten en hun mogelijkheden. Scholen hebben ook een zorgplicht gekregen en zijn verant woordelijk voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is de doelstelling van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Deze doelstelling is vergelijkbaar met de doelstelling die bij de invoering van de Leerplichtwet van 1901 is geformuleerd, waarin het onderwijs als bron van aanhoudende zorg is gekenmerkt. Tegelijker tijd kwam toen de discussie op gang over wat beter zou zijn: inclusief onder wijs, samen naar school of exclusief onderwijs, apar te scholen voor speciaal onderwijs. Deze discussie zet zich tot op heden voort. Passend onderwijs als historisch heet hangijzer, waarbij telkens weer twee cruciale fac toren onderbelicht blijven: deskundigheidsbevordering van de leerkracht en par tnerschap met ouders.