Persona’s in middelengebruik

Persona’s in middelengebruik

Gratis

Omschrijving

Een persona is een beschrijving van een gebruiker van een dienst of product, die symbool staat voor een bepaalde doelgroep. Door één fictieve persoon uit de groep in detail te beschrijven, geef je de doelgroep als het ware een gezicht. Het wordt daardoor makkelijker om je in de doelgroep te verplaatsen. Je begrijpt beter wat ze nodig hebben en kunt effectiever met hen communiceren. Er kunnen meerdere persona’s gebruikt worden om verschillende subgroepen binnen een grotere doelgroep te karakteriseren. Dit rapport gaat over persona’s die helpen om effectieve interventies en communicatiestrategieën te ontwikkelen voor preventie van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren.

Er is veel bekend over de effecten en risico’s van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren, maar hoe goed kennen we de (potentiële) gebruikers van deze middelen? Wat weten we bijvoorbeeld van hun motivatie om middelen te gebruiken? En wat weten we van jongeren die geen alcohol of drugs gebruiken? Wat zijn hún motieven?

De antwoorden op deze vragen zijn cruciaal om effectieve interventies en communicatiestrategieën te kunnen ontwikkelen voor preventie van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren. Onder de naam ‘Persona’s in middelengebruik’ (Het Personaproject) doet het Trimbos-instituut sinds 2015 onderzoek naar gedrag van jongeren rond het gebruik van alcohol en drugs. Het doel van dit project is om persona’s te ontwikkelen voor verschillende subgroepen binnen de doelgroep ‘jongeren’ op basis van factoren die van invloed zijn op (het gedrag rond) alcohol- en drugsgebruik. Denk bijvoorbeeld aan positieve en negatieve verwachtingen van het gebruik, gebruiksfrequentie, sociale omgeving en motivatie om al dan niet te stoppen.

Dit is de eindrapportage van het Personaproject. De concrete resultaten van dit onderzoek zijn:

1) een nieuwe, wetenschappelijke methode om persona’s te ontwikkelen,

2) 9 persona’s in middelengebruik en

3) aanknopingspunten voor gebruik van de persona’s in de praktijk.

In dit project is gebruik gemaakt van bestaande literatuur, interviews met 43 jongeren en 94 (zorg)professionals, 4182 online ingevulde vragenlijsten en input van 350 eerstejaars studenten aan de Universiteit Utrecht. De interviews en de vragenlijsten gingen over alcohol, cannabis, ecstasy, speed, cocaïne, lachgas, paddo’s, ketamine, 2-CB, 4-FA, LSD, GHB, geneesmiddelen die niet op recept (of voorschrift van een arts) zijn verkregen, zoals Ritalin en in sommige gevallen over het niet-gebruiken van alcohol en drugs. Deze 9 persona’s in middelengebruik zijn bestemd voor beleidsmakers, ontwikkelaars van interventies, onderzoekers en preventiewerkers en zorgmedewerkers in de verslavingszorg. Ze bieden ondersteuning bij: verkrijgen van inzicht in de diversiteit van de doelgroep, het ontwikkelen van campagnes, interventies en beleid, en gesprekken met ouders, jongeren of tussen professionals onderling over risicoprofielen en behandelaanbod.