Relatie tussen taalcompetentie, numerieke geletterdheid en academisch studiesucces.

Relatie tussen taalcompetentie, numerieke geletterdheid en academisch studiesucces.

Gratis

Omschrijving

Deze verkennende studie wil nagaan hoe taalcompetentie (i.c. woordenkennis en print exposure) en numerieke geletterdheid samen bijdragen aan studiesucces in het hoger onderwijs. Hierbij wordt rekening gehouden met de controlevariabelen geslacht, thuistaal, gevolgde onderwijsvorm in het secundair, en het wekelijks aantal uren wiskunde in het secundair. 318 studenten verspreid over de verschillende faculteiten van de Universiteit Antwerpen namen vrijwillig deel aan dit onderzoek. Door middel van regressiemodellen werd onderzocht in welke mate er een effect is van woordenkennis, print exposure en numerieke geletterdheid op academisch succes. Studiesucces werd gemeten via grade point average (GPA) en via studierendement. De resultaten geven aan dat woordenkennis en print exposure significant bijdragen aan studiesucces. Voor numerieke geletterdheid geldt dit enkel als GPA als maatstaf voor studiesucces gebruikt wordt. Het effect van print exposure op studiesucces bleek significant in combinatie met geslacht (voor GPA) of met de onderwijsvorm en het aantal uren wiskunde (voor studierendement). De variabele woordenkennis bleek significant in combinatie met de onderwijsvorm (voor GPA). Daarnaast werd de voorspellende kracht van thuistaal, onderwijsvorm en het aantal uren wiskunde bevestigd over de faculteiten heen. Deze studie is een eerste aanzet voor (vervolg) onderzoek naar de impact van taalcompetentie en numerieke geletterdheid op studiesucces.