Scheiden zonder schade

Scheiden zonder schade

2019
Gratis

Omschrijving

1. I N L E I D I N G

Het Programma Scheiden zonder Schade (Programma SzS) is op 1 september 2018 gestart, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), de minister van Volks­gezondheid Welzijn en Sport (VWS) en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).1 Doel van het Programma SzS is uitvoering geven aan de 45 acties en 2 ontwikkelpunten uit de Agenda voor actie “Scheiden... en de kinderen dan?” van André Rouvoet, voorzitter van het Platform SzS.

Scheiden is een veelvoorkomend maatschappelijk verschijnsel geworden. Er komt veel bij kijken en het is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. De betrokkenheid van kinderen maakt het daarbij nog ingrijpender. Ouders zijn na een scheiding geen partners meer, maar het ouderschap blijft. De meeste ouders lukt het om samen goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap als ze niet meer samen zijn.

Maar er zijn ook ouders bij wie dat niet lukt en waarbij het kind knel komt te zitten in de strijd tussen de ouders. Soms leidt dit er uiteindelijk toe dat het kind helemaal geen contact meer met één van zijn ouders heeft.

Ambitie, kernwaarden en doelen

Het Programma SzS wil dat er meer oog voor het kind is bij een scheiding en heeft als ambitie:

De schade bij kinderen zoveel mogelijk beperken als hun ouders uit elkaar gaan. Het Programma SzS sluit aan bij het Kinderrechtenverdrag dat bepaalt dat bij elke beslissing over een kind het belang van het kind een eerste overweging moet zijn.

De kernwaarden van het Programma SzS zijn:

• We kijken niet weg als in onze omgeving mensen met kinderen gaan scheiden;

• Hulp steunt als je gaat scheiden: hulp van je sociale netwerk en van professionals;

• Alle betrokken professionals handelen vanuit het uitgangspunt dat blijvend contact met en positieve ondersteuning van het kind door beide ouders in het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind is.

Het Programma SzS zet hiervoor onder andere in op:

 

• De ontwikkeling van een gemeentelijk scheidingsloket dat scheidende ouders, hun kinderen en hun sociale omgeving ondersteunt, faciliteert en begeleidt gedurende het proces voor, tijdens en na de scheiding;

• Een steunfiguur kind, die waarborgt dat er steeds aandacht is voor het kind;

• De ontwikkeling van een nieuwe scheidingsprocedure, die de-escalerend, oplossingsgericht en nauw verbonden met goede hulp is en die moet voorkomen dat scheidende of al gescheiden ouders in de juridische procedure in een toernooimodel terecht komen.

Het Programma SzS werkt vanuit de overtuiging dat de complexiteit van scheidingszaken vraagt om:

 

1) samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners en;

2) een lerende benadering vanuit de praktijk.

 

2. U I T V O E R I N G S F A S E

De eerste fase van het Programma SzS stond in het teken van “opbouwen” met als doel: het zorgen voor verder commitment bij alle betrokken partners in het veld (zogeheten kwartiermakersfase) en het concreet maken van de plannen voor de uitvoering van de actiepunten uit de Agenda voor actie.

Het Programma SzS gaat nu de uitvoeringsfase in waarbij de insteek is om ruimte te geven aan het veld. Centrale gedachte hierachter is dat dit rijkere inzichten oplevert bij en voor iedereen die het werk in de praktijk moet doen. Bovendien leren de betrokken partijen van elkaar, ontstaan gedeelde inzichten en wordt verbinding gelegd tussen zorg en recht. Het doel hiervan is dat ouders op een voor henzelf en voor de kinderen constructieve manier uit elkaar gaan; ouders vervolg kunnen geven aan ‘goed ouderschap’ en de belangen van de kinderen voorop staan en gewaarborgd zijn.