Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Gratis

Omschrijving

Huiselijk geweld en kindermishandeling spelen zich grotendeels in het verborgene af, waardoor het lastig is de prevalentie ervan vast te stellen. Via triangulatie van verschillende onafhankelijke deelonderzoeken wenst het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie toch een betrouwbaar beeld van de omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling te verkrijgen.

Het WODC heeft het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen in oktober 2015 opdracht verleend om de prevalentie van kindermishandeling te onderzoeken onder scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs. Dit betreft de derde meting van het scholierenonderzoek kindermishandeling. Eerdere metingen werden uitgevoerd in 2006 en 2010. Het huidige scholierenonderzoek is uitgevoerd door de onderzoekers Roelof Schellingerhout en Clarie Ramakers van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Na het scholierenonderzoek 2016 zal door een ander onderzoeksbureau, een informantenstudie met betrekking tot kindermishandeling worden uitgevoerd. De resultaten van het huidige scholierenonderzoek en het nog uit te voeren informantenonderzoek moeten in samenhang worden bekeken, zoals ook in eerdere meetrondes is gebeurd.

De onderzoekers van het ITS zijn bijgestaan door een onafhankelijke begeleidingscommissie. Graag willen de onderzoekers alle leden van de begeleidingscommissie danken voor hun zeer betrokken en positief kritische medewerking aan de totstandkoming van dit scholieronderzoek. De commissie heeft gefunctioneerd onder voorzitterschap van prof. dr. Wim Slot (Vrije Universiteit Amsterdam). Verder bestond de commissie uit: Helen Verleg, MSc (Ministerie van Veiligheid en Justitie - Directie Sanctietoepassing en Jeugd, Maartje Gofers, MSc (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Jeugd), prof. dr. Catrin Finkenauer (Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen; per april 2016 Universiteit Utrecht - Faculteit der Sociale Wetenschappen), dr. Inge van der Valk (Universiteit Utrecht - Faculteit der Sociale Wetenschappen) en drs. Nicole Mertens (WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie).

Daarnaast willen de onderzoekers dank uitspreken aan de medewerkers van de scholen voor hun medewerking aan het onderzoek, de mentoren en docenten die hun lesuur beschikbaar hebben gesteld, de scholieren voor het nauwgezet invullen van de vragenlijst en ouders/verzorgers die hun kinderen toestemming hebben gegeven dit te doen. Zonder hun bereidwillige medewerking was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Clarie Ramakers Roelof Schellingerhout ITS, Radboud Universiteit Nijmegen