Uitval leraren in het VO tijdens inductiefase.

Uitval leraren in het VO tijdens inductiefase.

Gratis

Omschrijving

De uitval van leraren wordt als problematisch hoog gezien, waarbij uitvalpercentages tot 50% genoemd worden. Deze studie toont aan dat het probleem niet zo groot is als eerder is verondersteld. Eerder onderzoek rapporteerde meestal over een uitvalpercentage 5 jaar na de start van de carrière, waarbij een kwart of meer van de leraren uitvalt. Hiermee wordt echter genegeerd dat leraren ook na die 5 jaar uitvallen en sommige leraren hun bevoegdheid niet hebben wanneer ze beginnen als leraar. Met administratieve data uit loonadministraties van scholen in Nederland is een betrouwbare maat voor uitval van leraren geconstrueerd. Administratieve data uit diplomaregisters in het hoger onderwijs zijn gebruikt om vast te stellen of leraren een bevoegdheid hebben. Deze studie laat zien dat de uitval van beginnende leraren alleen in het eerste jaar hoog is. De uitvalpercentages na 1 jaar zijn ca. 12% rond 2000 en lopen op tot bijna 20% in recentere jaren. Dit lijkt relatief laag in vergelijking met andere landen. Na het eerste jaar blijft het percentage leraren dat uitvalt om andere redenen dan pensionering vrij stabiel op 3% tot 5% per jaar, wat het verschil in uitvalpercentage met eerder onderzoek verklaart. Het uitvalpercentage van bevoegde leraren is na een jaar ca. 9% en is constant over de tijd, versus de 12% tot 20% van alle beginnende leraren. Deze 9% uitval van bevoegde leraren is veel lager dan uit eerder onderzoek naar voren kwam.