Verstevigen aanpak kinderarmoede

Verstevigen aanpak kinderarmoede

2021 | Stichting Jeugdeducatiefonds
Gratis

Omschrijving

Het Jeugdeducatiefonds heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan het project 'Verstevigen aanpak Kinderarmoede'. Dit project is uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Enschede, Groningen, Heerlen en Rotterdam. In elke gemeente heeft het Jeugdeducatiefonds samengewerkt met drie scholen, vertegenwoordigers van de gemeente en (lokale) fondsen, die zich richten op de bestrijding van kinderarmoede. De doelstellingen van het project zijn: 

 • 1) de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen (handreiking voor po en vo)’ implementeren op vijftien basisscholen, ter bevordering van de kennis over het signaleren van armoede en het doorverwijzen van ouders bij hun vraag om financiële en maatschappelijke ondersteuning;
 • 2) het versterken van een integrale aanpak van armoede binnen de driehoek gemeenten, scholen en fondsen, door het stroomlijnen van de aanpak tussen deze organisaties;
 • 3) het leveren van aanbevelingen voor scholen, gemeenten en fondsen om de hulp en ondersteuning bij (kinder)armoede zo goed mogelijk terecht te laten komen bij de gezinnen voor wie ze bestemd zijn en bij te dragen aan de kansengelijkheid van leerlingen die in armoede opgroeien;
 • ​4) de aanbevelingen op de agenda krijgen bij scholen, fondsen en gemeenten.

Hiermee beoogt het Jeugdeducatiefonds om de aanpak van scholen tegen de gevolgen van kinderarmoede te versterken, méér kinderen in armoede beter te bereiken en te komen tot integrale oplossingen die bijdragen aan het voorkomen van intergenerationele armoede. 

In gesprekken met de scholen is de huidige werkwijze rond de aanpak van kinderarmoede in kaart gebracht en zijn successen, knelpunten en hiaten boven tafel gekomen. Deze zijn teruggekoppeld aan de gemeente en fondsen. Daarnaast hebben de scholen aanbevelingen geformuleerd om de aanpak te versterken. Uit de bevindingen van dit traject heeft het Jeugdeducatiefonds de volgende conclusies kunnen trekken: 

 • A. Covid-19 heeft veel ogen geopend; de urgentie is versterkt
 • B. De handreiking biedt een goede start; daarna is borgen op schoolniveau cruciaal.
 • C. Deze kinderen vragen om optimaal onderwijs
 • D. Schoolvisie en schoolaanpak zijn leidend, gemeentelijke beleidsterreinen verbinden is nodig
 • E. Samenwerking rondom het gezin als gelijkwaardige partners is geen vanzelfsprekendheid
 • F. Scholen kunnen het niet alleen

De conclusies uit het implementatietraject vormen de basis voor onderstaande landelijke aanbevelingen: 

 • I. Faciliteer de school met een functie binnen het schoolteam om kinderarmoede aan te kunnen pakken.
 • II. Verbind de beleidsterreinen onderwijs, (preventieve) jeugdzorg en armoede. In kwetsbare gezinnen komen deze vraagstukken samen.
 • III. Maak helder wat wél kan en mag in de AVG-wetgeving en pas de AVG-wetgeving aan waar dit tot belemmeringen leidt.
 • IV. Gelijke kansen bereik je door ongelijk te behandelen. Durf langdurig ongelijk te faciliteren om daadwerkelijk het verschil te maken.