Video‐feedback in opleiding en training: Leren in beeld gebracht

Video‐feedback in opleiding en training: Leren in beeld gebracht

2010
Gratis

Omschrijving

deze meta-analyse laat een statistisch significant effect zien van de ‘video feedback’-methodiek op de interactievaardigheden van professionals in diverse contactberoepen (ook wel aangeduid met ‘interpersonal professionals’).

Het geaggregeerde effect, berekend op basis van 217 experimentele vergelijkingen uit 33 experimentele studies met in totaal 1058 personen, is 0.40 standaarddeviatie (se = 0.07), oftewel een middelmatig groot effect.

De effecten van de training zijn groter als programma’s werken met een vaste observatielijst met doelvaardigheden die centraal staan in de training. De studie-uitkomsten hangen daarnaast samen met drie onderzoeksmatige kenmerken. De studieresultaten zijn positiever als de uitkomstmaten positieve vaardigheden meten in plaats van negatieve vaardigheden. Molaire uitkomstmaten, die zijn bepaald met een beoordelingsschaal, laten daarnaast grotere effecten zien dan micromaten, die zijn gescoord met behulp van ‘event sampling’. Er is tevens een relatie tussen verschillen op de voormeting en de effecten bij de nameting, al is de invloed hiervan klein. Ten slotte worden aanbevelingen besproken voor de vormgeving van video feedback en toekomstig onderzoek.