Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - De betekenis van de nieuwe jeugdwet voor ouders

Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - De betekenis van de nieuwe jeugdwet voor ouders

Productgroep Ouderschapskennis 2013-1
2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze bijdrage wordt de concept Jeugdwet, zoals deze ter consultatie is voorgelegd, geanalyseerd wat betreft de betekenis van de wet voor de positie en verantwoordelijkheden van ouders. Het voornaamste doel van de wet is te bevorderen dat ouders bij opvoedvragen en opvoedpro-blemen minder zorgafhankelijk worden, en meer en eerder gebruik maken van de mogelijkheden die zij zelf hebben en van wat het netwerk om ouders heen voor hen zou kunnen betekenen. Dit zo nodig met steun van een professional, die zich voortdurend richt op het versterken van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.
De vraag is of met de concept wettekst, zoals deze nu voorligt, voldoende raamwerk wordt geboden om dit beoogde doel te bereiken. Er wordt gesteld dat de concept Jeugdwet een kader biedt voor de transitie van de jeugdzorg in de overgang van verantwoordelijkheden van provincie naar gemeenten. Om het beoogde doel (minder zorgafhankelijkheid) te bereiken is, naast een transitie, ook een transformatie nodig. De voorliggende conceptwet geeft daar nauwelijks handvatten voor. De transformatie heeft betrekking op de andere manier van denken en handelen van professionals die wordt nagestreefd.
Voor ouders en jeugdigen is de transformatie het meest van belang, omdat deze directe gevolgen heeft voor de wijze waarop de professional zich opstelt en voor de aard van de geboden hulpverlening. Hoe dat moet worden vormgegeven, is overgelaten aan gemeenten en anderen die direct met en voor ouders en jeugdigen werken. Dat maakt de basis voor de transformatie zwak, terwijl juist met een goed doordachte en stevig ingezette transformatie het beoogde doel daadwerkelijk kan worden behaald.
In verschillende paragrafen worden begrippen en gedachten uit de concept Jeugdwet geanalyseerd en wordt de vraag naar de betekenis van de wet voor het bereiken van minder zorgafhankelijkheid beantwoord. Er wordt afgesloten met een conclusie.