Welles nietes

Welles nietes

Productgroep Ouderschapskennis 2007-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In september 2004 lanceerde het Ministerie van Justitie na enkele jaren van voorbereiding het programma Beter Beschermd dat als doel heeft de kwaliteit van de jeugdbescherming te vergroten. In diezelfde maand overleed Savanna. In het voorwoord van een later bijgestelde versie is daarover het volgende te lezen: ‘Door recente ontwikkelingen, waaronder incidenten en acties van bij de jeugdzorg betrokken organisaties, kwamen in relatief korte tijd veel aanvullende rapporten beschikbaar die de nadruk leggen op de noodzaak tot snelle en intensieve veranderingen, een gevoel dat meteen werd overgenomen door de professionals in de jeugdbescherming, bestuurders, politiek en media.’
Savanna was niet het eerste kind dat overleed als gevolg van mishandeling ondanks dat het onder toezicht stond van de jeugdzorg. Maar nooit eerder heeft zo’n drama zoveel opschudding veroorzaakt. Wellicht is dat, omdat een proces van herbezinning op de uitgangspunten van de jeugdzorg, en meer in het bijzonder van de jeugdbescherming, al gaande was, en uiteraard niet alleen bij het departement. Een gebeurtenis als deze kan dan maken dat bestaande onvrede extra geprononceerd geuit gaat worden en dat nieuwe standpunten met verve verdedigd gaan worden. ‘Het móet anders, want zie maar eens__’.
De algemene teneur in vrijwel al die reacties van professionals, bestuurders, politiek en media is de opvatting dat het roer om moet, dat wil zeggen dat het belang van het kind duidelijker dan voorheen dient te prevaleren boven dat van zijn ouders. Dit lijkt, blijkens de titel die ze gaf aan haar rapport, ook duidelijk de leidraad geweest te zijn voor het advies dat de Werkgroep Wetgeving heeft uitgebracht:
Kinderen Eerst. Het advies van de werkgroep gaat ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in het debat over de uitgangspunten van de jeugdzorg en de daaraan te verbinden consequenties. Een tijdschrift over ouderschap en ouderbegeleiding is een van de fora bij uitstek waar zo’n debat gevoerd moet worden.