Grondslagen SPH

Grondslagen SPH

Omschrijving

Bronnen en nawerk

Bronnen en nawerk

Bronnen en nawerk

Meer info
2,20
Grondslagen SPH (Complete uitgave)

Grondslagen SPH (Complete uitgave)

Het boek Grondslagen SPH is het eerste boek uit een nieuwe serie 'Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen'.
In dit deel van de serie wordt een duidelijk beroepsbeeld SPH neergezet, zoals beschreven in het Landelijk Opleidingsprofiel SPH De creatieve professional. Dit beroepsbeeld wordt geconcretiseerd door een omschrijving van de beroepsmethodiek, die normatief-ethische, systeemtheoretische-, muzisch-agogische- en cognitief-gedragsmatige elementen bevat.

De drie hoofdcompenties uit: 'De creatieve professional', 'De hulp- en dienstverlening aan en ten behoeve van cliënten',, 'Het werken binnen en vanuit een zorginstelling of hulpverleningsorganisatie' en 'het werken aan professionalisering', worden per taakgebied uitgesplitst in bij de competentie horende kwalificaties en daarvan af te leiden deelkwalificaties.

Vervolgens worden de methoden om die (deel)kwalificaties te kunnen behalen benoemd. Deze methoden zijn gekozen op basis van de beroepsmethodiek. Daarnaast worden, vanuit de agogische basismethodiek, basiskwalificaties en methoden om die te behalen beschreven.

Er zijn checklisten die dienen om, zowel zelfstandig als met anderen in praktijk en opleiding, de stand van de basiscompetentie en de beroepscompetentie te toetsen. Een aantal van deze checklisten kunt u downloaden middels onderstaande links.

Ter illustratie van het integratief handelen op alledrie de competentieniveaus, wordt bij iedere competentie een grote casus geleverd waarin steeds dezelfde hulpverleningsinstelling en een aantal belangrijke actoren wordt opgevoerd, maar waarin afhankelijk van de competentie bepaalde (deel) kwalificaties op de voorgrond en anderen op de achtergrond staan.
Het boek Grondslagen SPH reikt tenslotte een kader aan om de planning van de acties binnen de zes taakgebieden - oriënteren, ontwerpen, interveniëren, evalueren, professie en organisatie - te
kunnen registreren, zodat een concretere kwaliteitsbewaking van het sociaal pedagogisch handelen mogelijk is.

Meer info
29,90
Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Meer info
0,70
Hoofdstuk 2 Grondslagen SPH

Hoofdstuk 2 Grondslagen SPH

Hoofdstuk 2 - Het beroepsbeeld als grondslag

INLEIDING
In dit hoofdstuk schets ik het beroepsbeeld SPH dat als uitgangspunt dient voor de keuzes van de andere grondslagen van dit boek. Dit beroepsbeeld is gebaseerd op de inhoud 
van twee belangwekkende documenten: het Beroependomeinprofiel SPW (BDP-SPW) uit 1996 en het Landelijk Opleidingsprofiel SPH (OP-SPH) De creatieve professional uit 1999. 
Het beroependomeinprofiel en het opleidingsprofiel hebben als doelstelling de kwaliteit van de sociaal-pedagogische hulpverlening te bevorderen door een heldere afbakening 
van respectievelijk het beroepen- en opleidingsdomein. Beiden zijn door alle belangrijke bij SPH betrokken partners in respectievelijk 1996 en 1999 gevalideerd, en leverden zo de noodzakelijke criteria om de deskundigheid van onze beroepsgroep en daarmee de kwaliteit van ons werk, concreter en beter te kunnen waarborgen.
Het is erg belangrijk dat wij, ongeacht onze functie in de praktijk, als beroepsgenoten dezelfde attitude hebben met betrekking tot het beroepsbeeld. Dat zal het implemente￾ren van deze kwalificaties, zowel in de praktijk als in de opleidingen en de beroepsorganisatie, aanzienlijk bevorderen.
Dit hoofdstuk levert stof tot nadenken over de mate waarin de lezer dit officiële beroepsbeeld SPH ook werkelijk deelt. Zo kan ook per opleiding of praktijksituatie worden bepaald in welke mate en op welke wijze bijstelling op attitude- en/of gedragsniveau noodzakelijk is om tot effectiever leren, een effectievere inrichting van het curriculum, een effectievere bijscholing en betere functieomschrijving in de praktijk te komen. Een proeve van bekwaamheid kan de lezer behulpzaam zijn bij het testen in welke mate zijn beeld over het SPH-beroep overeenkomt of verschilt met het officiële beroepsbeeld en waar dat mee samenhangt.

 

Meer info
2,20
Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 - Beroepsmethodiek en basismethodiek als grondslagen

Meer info
7,90
Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 - De basishouding en beroepshouding

Meer info
2,50
Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 - Basiskwalificaties en methoden

Meer info
12,80
Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6 - Beroepskwalificaties en methoden

Meer info
7,90
Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7 - De praktijk in beeld

Meer info
2,60
Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8 - Modellen voor handelingsplanning

Meer info
3,40
Voorwerk

Voorwerk

Voorwerk en inhoudsopgave

Meer info
0,70