Aandachtspunten bij de beslissing om een kind uit huis te plaatsen: tombola of methodiek?

Aandachtspunten bij de beslissing om een kind uit huis te plaatsen: tombola of methodiek?

Productgroep Opvoedingshulp geboden
R.A.R. Bullens | 1995 | 9066651466
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Jeugdhulpverlening kan binnen een vrijwillig of een justitieel kader plaatsvinden. De scheidslijnen tussen de invalshoeken om hulp te bieden dan wel op te leggen zijn niet altijd even eenduidig geformuleerd. In haar dissertatie ‘Met recht ingrijpend. Een pedagogisch criterium voor het opleggen van hulp’ (1993) tracht De Ruyter tot een invulling te komen van een pedagogisch criterium voor het opleggen van hulp.
Ik ben gevraagd in dit hoofdstuk een antwoord te geven op de vraag: welke criteria worden in de praktijk van een extern deskundigenbureau gehanteerd bij de beslissing om een bepaalde maatregel voor te stellen. Bij het beantwoorden van deze vraag doet zich een tweetal problemen voor. In de eerste plaats gaat het bij het merendeel van de onderzoeken, die bij de extern deskundigenbureaus worden aangevraagd, om kinderen, die reeds onder toezicht zijn gesteld. In de tweede plaats is het bij die kinderen, die (nog) niet onder toezicht van de kinderrechter staan, nadrukkelijk de competentie van de Raad voor de Kinderbescherming om al dan niet over te gaan tot het requestreren van een maatregel van kinderbescherming. De extern deskundigenbureaus dienen op basis van zorgvuldig onderzoek de bouwstenen aan te leveren, op basis waarvan de Raad eventueel tot een request kan overgaan.