De identiteit van christelijke scholen in internationaal perspectief

De identiteit van christelijke scholen in internationaal perspectief

Productgroep Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Zowel in binnen- als buitenland is een discussie gaande over christelijk onderwijs. In deze discussie komen vragen aan de orde als: Welke doelen moet een christelijke school nastreven? Wat betekenen de toenemende pluriformiteit en multiculturaliteit van de huidige samenleving voor de doelstellingen van christelijke scholen? Hoe kunnen christelijke scholen worden gelegitimeerd? In Nederland worden deze vragen in verband gebracht met de identiteit van christelijke scholen. De discussie wordt hierdoor onhelder doordat onduidelijk is wat men precies onder ‘identiteit’ verstaat. Het doel van mijn onderzoek is daarom dit begrip te verhelderen, zowel door middel van een conceptuele analyse als door middel van literatuuronderzoek.
De conceptuele analyse heeft geresulteerd in de volgende omschrijving: de ‘identiteit’ van een christelijke school is het onderscheidende van een christelijke school, in de zin van ‘datgene wat een school tot een christelijke school maakt’. Dit onderscheidende vormt een eenheid die een onderlinge samenhang vertoont en wordt gekenmerkt door een bepaalde duurzaamheid door de tijd. Voorts heeft de identiteit van een christelijke school betrekking op datgene wat binnen de school door de leden van het team wordt gedeeld. Dit gedeelde biedt de teamleden een betekenisverlenend kader voor hun handelen binnen school. Het gedeelde is ook uniek voor de school.