De relatie tussen ‘seks’ en ‘gender’

De relatie tussen ‘seks’ en ‘gender’

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
Leo Bijlmer | 2000
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In een recente beschouwing stellen Steutel en Spiecker zich de vraag naar de relatie tussen seksuele identiteit en morele deugdzaamheid (Steutel en Spiecker, 1999, (niet gepubliceerd)). In dat kader gaan ze o.a. in op de relatie tussen seksuele identiteit en sekseidentiteit (genderidentity). De seksuele identiteit van de mens omschrijven zij als een configuratie van centrale kwaliteiten welke in verband staan met seksueel plezier en erotische bevrediging. De seksuele identiteit wordt vervolgens door hen duidelijk onderscheiden van de sekseidentiteit. Hierbij gaan ze als volgt te werk. Om te beginnen wijzen ze er op dat het begrip ‘sekseidentiteit’ in de literatuur op tweeërlei wijze wordt gebruikt. Op de eerste plaats gaat het dan om de identificatie met het eigen lichaam. Zo beschouwd ligt de sekseidentiteit van iemand in het verlengde van zijn of haar lichaam en slechts bij uitzondering, in het geval van transseksualiteit, ontbreekt deze identificatie en voelt iemand zich een vreemde in het eigen lichaam. De tweede interpretatie betreft de mate van conformiteit, acceptatie of identificatie met de sekserol. Deze interpretatie hangt samen met het gegeven dat er in iedere samenleving normatieve concepties functioneren met betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid. Beide interpretaties worden door hen duidelijk onderscheiden van de seksuele identiteit van de mens. Met betrekking tot de eerste interpretatie is dat naar hun mening evident en met betrekking tot de tweede interpretatie ligt het meer voor de hand de sekseidentiteit niet zozeer met de seksuele identiteit, maar vooral met de persoonlijke identiteit in verband te brengen. Doorslaggevend is naar hun mening het gegeven dat concepties van mannelijkheid en vrouwelijkheid niet alleen van belang zijn met betrekking tot de seksuele sfeer, maar ook daarbuiten een belangrijke rol spelen.