Determinanten van probleemgedrag

Determinanten van probleemgedrag

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In de theorievorming over jeugdcriminaliteit wordt steeds meer verondersteld, dat criminaliteit zijn oorsprong vindt in de kinderjaren (RMO, 1998). Crimineel gedrag zou zich vanaf de vroege jeugd ontwikkelen vanuit niet-delinquente probleemgedragingen, waarbij veelal sprake is van antisociaal gedrag (Loeber, 1997). Dishion, French en Patterson (1995) omschrijven antisociaal gedrag als gedrag waarbij basale rechten en behoeften van de ander worden geschonden en waarbij algemeen geldende regels worden overschreden. Antisociaal gedrag op school komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de vorm van pesten, diefstal, vechten, en vernielen van schoolmeubilair (Mooij, 1998). Antisociaal gedrag zou kunnen worden beschouwd als een verbijzondering van het bredere verschijnsel ‘probleemgedrag’, dat zowel naar buiten als naar binnen gericht kan zijn. In dit onderzoek omschrijven we probleemgedrag als ‘gedrag dat door personen uit de omgeving van of door de jongere zelf als problematisch wordt ervaren’ (Van der Ploeg & Scholte, 1990, p.18).