Hoe denkt de samenleving bij het begin van de 21ste eeuw over de opvoedende rol van de leerkracht?

Hoe denkt de samenleving bij het begin van de 21ste eeuw over de opvoedende rol van de leerkracht?

Productgroep Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid?
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In de samenleving en in het onderwijs zelf is het debat over de aard en de positie van het lerarenberoep de laatste jaren zeer uitvoerig gevoerd. De discussie omtrent de professionalisering van leraren wordt geïnspireerd door allerlei onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen die een verandering in de rol van de leraar impliceren. De nieuwe opvattingen over de rol van de leraar, zoals die in Vlaanderen vertaald zijn in de beroepsprofielen en basiscompetenties voor leraren, brengen verschuivingen mee in de traditionele rolinvulling van de leerkracht. Daar waar vroeger de klemtoon veeleer lag op kennisoverdracht, is de invulling van de beroepsprofielen duidelijk vanuit pedagogische motieven geconcipieerd. Net als de eindtermen zijn de beroepsprofielen immers uitdrukking van een emancipatorische en een leerlinggerichte onderwijsvisie. Dit verwijst naar een onderwijs dat vertrekt vanuit de behoeften van de leerling, een onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen en gericht is op hun optimale persoonlijke ontplooiing, binnen de contouren van een democratische samenleving. Deze visie impliceert tegelijk een professionaliteitsvisie die de leerkracht niet langer als een uitvoerder beschouwt van curricula die van bovenaf zijn opgelegd, maar als iemand die, geïnspireerd door een visie op opvoeding en onderwijs, in staat is om, rekening houdend met de behoeften van de leerlingen, de klasgroep en de bredere schoolomgeving, beslissingen te nemen met betrekking tot de pedagogisch didactische invulling van zijn opdracht. De technische professionaliteit van de leerkracht van weleer is in de beroepsprofielen omgebogen tot een verruimd professionaliteitsconcept.