Ironie en pedagogiek

Ironie en pedagogiek

Productgroep Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid?
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In de hedendaagse wijsgerige pedagogiek voltrekt zich een beweging waarbinnen afstand wordt genomen van de traditionele rechtvaardiging van concrete pedagogische oordelen aan de hand van algemenere beweringen. Kenmerkend voor de auteurs binnen deze beweging is dat zij, met het oog op het maken van pedagogische keuzen, een fundamenteler belang toekennen aan engagement dan aan rechtvaardiging door middel van funderende principes. Het blijkt dat deze auteurs op zeer verschillende wijzen invulling geven aan dit engagement dat de wijsgerig pedagogische reflectie zou moeten sturen. Zo is bijvoorbeeld de één gericht op het bestrijden van macht, terwijl de ander ruimte wil creëren voor de inbreng van de andere persoon. Ondanks de verscheidenheid kunnen al deze benaderingen gezien worden als pogingen om ‘uitsluiting’ te voorkomen. In plaats van een bepaalde inhoudelijke visie te willen bepleiten, proberen deze wijsgerig pedagogen ruimte te creëren voor een pluraliteit aan visies (cfr. Van Goor, Heyting, & Vreeke, 2003). Binnen de algemene wijsbegeerte kan Rorty gezien worden als één van de auteurs die pleit door het vervangen van het primaat van de epistemologie door het primaat van een geëngageerd denken dat openheid voor diversiteit bepleit.