Liberale moraal en preventieve gezinsinterventie

Liberale moraal en preventieve gezinsinterventie

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Toenemende jeugdcriminaliteit roept de vraag op of niet vroegtijdiger in de gezinsopvoeding moet kunnen worden ingegrepen. De laatste tijd worden daarbij ook gedwongen maatregelen niet uitgesloten, in het belang van zowel het kind als van de samenleving. In dit hoofdstuk brengen we de spanning in kaart tussen het idee van gedwongen preventieve gezinsinterventie enerzijds, en de in Nederland algemeen geaccepteerde liberale moraal anderzijds. Centrale vraag is, of dergelijke maatregelen verdedigbaar zijn binnen de liberale moraal, waarin het principe van non-interventie in het privé leven van burgers voorop staat. En wat het betekent als dat niet mogelijk is. Deze vragen zijn niet zonder meer te beantwoorden; het gaat ons allereerst om een probleem-analyse.
We beginnen met een omschrijving van wat gedwongen preventieve interventie inhoudt, en een indicatie van wat de voornaamste discussies daarover behelzen. Vervolgens maken we de stap naar de grondslagen. We leggen uit wat het verschil is tussen discussies op inhoudelijk (empirisch, normatief-pedagogisch en juridisch) niveau en op grondslagenniveau. Dan concentreren we ons op de vraag wat op dat laatste niveau verondersteld moet worden om een rechtvaardiging van preventieve interventie mogelijk te maken: worden daarbij de grenzen van wat iedere burger in een pluriforme liberaal-democratische samenleving redelijkerwijze aanvaarden moet, overschreden? Moet daarbij onvermijdelijk een beroep gedaan worden op omstreden, d.w.z. niet voor iedereen acceptabele, concepties van het goede?