Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

2019
Gratis

Omschrijving

In 2015 is op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS gestart met het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018, om een extra impuls te geven aan het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Het actieprogramma bouwt voort op eerdere inspanningen en investeringen van het kabinet op taalgebied. Binnen het actieprogramma zijn effectieve bestaande programma’s voortgezet en uitgebreid en nieuwe initiatieven ontwikkeld.


Het programma Tel mee met Taal 2016-2018 van de drie ministeries tezamen richtte zich op vijf actielijnen. Binnen het programma zijn de volgende doelstellingen opgesteld:


Hoofddoelstellingen
1. De aanpak van laaggeletterdheid is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid, participatie en/of ontwikkelingsmogelijkheden van mensen die hierin worden geremd vanwege beperkte taal-, reken-, en digitale vaardigheden.
2. In elke arbeidsmarktregio komt tussen gemeenten en lokale partners een duurzame samenwerking tot stand om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.
Kwantitatieve subdoelstellingen
1. Voor eind 2018 verbeteren tenminste 45.000 Nederlanders hun taalbeheersing zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname.
2. In 2018 worden in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.
3. Voor eind 2018 hebben 300 werkgevers, branches en taalaanbieders zich gecommitteerd aan het belang van taal op de werkvloer.
4. Voor eind 2018 zijn 10.000 laagtaalvaardige ouders bereikt met taaltraining en steun in het bieden van een educatief thuismilieu, zodat zij effectiever met de school kunnen communiceren.


Evaluatie
Ecorys heeft tussen juni 2016 en maart 2019 de monitor en evaluatie van het programma Tel mee met Taal uitgevoerd. Op basis van deskstudie van de ontvangen documenten, interviews en surveys met betrokken partijen en deelnemers op landelijk en lokaal niveau, en een focusgroep met belanghebbenden, zijn vier onderzoeksvragen beantwoord:
1. Zijn de beoogde resultaten van de verschillende actielijnen bereikt in de periode 2016 tot en met 2018?
2. Zijn de hoofddoelstellingen en kwantitatieve subdoelstellingen van het actieprogramma Tel mee met Taal bereikt in de periode 2016 tot en met 2018?
3. Hoe zijn de verschillende actielijnen met elkaar verbonden? Hoe dragen deze verbindingen bij aan het behalen van de hoofddoelstellingen?
4. Hoe zijn de preventieve en curatieve programmaonderdelen met elkaar verbonden? Hoe dragen deze verbindingen bij aan het behalen van de hoofddoelstellingen?

 

Bron: Rijksoverheid