Thema I: Gewik en geweeg in depleegzorg - Inleiding op het thema

Thema I: Gewik en geweeg in depleegzorg - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het najaar van 2001 nodigde de redactie mevrouw dr. A.M. Weterings uit om haar ideeën over een ideale pleegzorg op papier te zetten. Zij nam die uitnodiging met beide handen aan, en stuurde ons bovendien een overzicht van structurele weeffouten en lacunes in de jeugdbescherming, en een samenvatting van de theoretische visie die haars inziens centraal zou moeten staan bij pleegzorg. Zoals afgesproken hebben we haar bijdrage in zijn geheel voorgelegd aan een reeks collega’s en andere deskundigen, met het verzoek om hun commentaar. De negen reacties zijn anoniem aan mevrouw Weterings voorgelegd en door haar becommentarieerd. Dit geheel van artikel, reacties en repliek vormt de hoofdmoot van dit themanummer.
Tijdens de voorbereiding werd steeds duidelijker - mede naar aanleiding van de problemen die Weterings signaleert - dat het onderwerp ‘gewik en geweeg in de pleegzorg’ een breder kader verdiende. Onderstaande inleiding op het thema is een poging om dat kader te schetsen. Het gehele thema doornemend zult u merken dat pleegzorgproblemen inderdaad algemene en wijdverbreide jeugdbescher-mingsproblemen zijn, op theoretisch, beleids- en uitvoerend niveau.