Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2012-2
2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouders staan volop in de belangstelling. Het beeld van ouders als veroorzakers van problemen bij kinderen, als agressoren bij kindermishandeling en als onderwerp van het justitiële apparaat bij bijvoorbeeld schoolverzuim, wordt o.a. door de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin en de transitie Jeugdzorg minder negatief. Ouders worden toenemend gezien als de sleutelfiguren, vanuit het besef dat kinderen vooral door de inzet van ouders gezond opgroeien en niet door wetten of instituties.

Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid publiceerde een handreiking voor professionals met de titel: 'Aansluiten bij ouders van vandaag' en schrijft in de inleiding: 'Het blijkt steeds vaker dat effectieve ondersteuning aan jeugdigen uitgaat van de eigen kracht en mogelijkheden van kinderen, jongeren en ouders.... de benadering van professionals moet ertoe leiden dat ouders en kinderen versterkt worden in hun eigen kracht en mogelijkheden.' Er valt veel te zeggen over dit citaat: effectieve ondersteuning van jeugdigen heeft altijd al gelegen in het versterken van het ouderschap; eigen kracht van ouders is iets anders dan ouderschap ondersteunen, etc.

Maar de redactie beoordeelt het positief dat de heersende opvatting steeds meer wordt dat ouders en hun ouderschap het aangrijpingspunt moet zijn van de jeugd(gezondheids)zorg. Wij willen ook de professionals ondersteunen die dat eigenlijk al lang weten, maar er niet, of onvoldoende, een (theoretisch) kader voor hebben.
Ik was dan ook blij verrast over het artikel van twee verloskundigen in het Tijdschrift voor Verloskundigen. Dit artikel is overgenomen in de rubriek 'Wat heet (nog) ouderbegeleiding'.
'De verloskundigen zien een taak in het ondersteunen van goed ouderschap ter primaire preventie van kindermishandeling. Ze doen dit als vanzelfsprekend en op een intuïtieve manier, vaak gebaseerd op persoonlijke ervaring. Zij hebben behoefte aan meer kennis en vaardigheden, scholing en beleidsmatige ondersteuning.'
En daar dragen we met dit tijdschrift graag aan bij.

Dat doen we onder andere door onderdelen van de ouderschapstheorie uit te werken. Met name de 'buffers' die het ouderschap beschermen tegen de hectiek op de dagelijkse werkvloer. In nummer 15.1 werkten we het onderwerp solidariteit met ouders uit, nu die tussen ouders. Niet alleen professionals nemen ouders de maat, ook ouders onderling doen dat. Iedere ouder kent daar voorbeelden van. Met de artikelen in dit thema wordt van verschillende kanten meer inzicht gegeven over hoe solidariteit werkt of wanneer juist niet.

Ineke Huibregtsen