PIP 1 - 2001

PIP 1 - 2001

2001

Omschrijving

Blowen als verslaving

Blowen als verslaving

Wat is er nu tegen een blowtje? Nog altijd is opvatting wijd verbreid dat het gebruik van cannabis weinig kwaad kan. Maar het tij keert: cannabis blijkt wel degelijk negatieve effecten te hebben. De stof blijkt verslavender en schadelijker dan lange tijd werd gedacht.

Het gebruik van cannabis kan verkeerd uitpakken.
‘Flippen’ is een bekend verschijnsel dat voor de gebruiker slecht uitpakt. Onverwachte effecten kunnen angst oproepen en die angst versterkt het negatieve effect dan weer. Verder ontstaan soms
psychotische verschijnselen als hallucinaties en achtervolgingsangsten bij het gebruik van grote hoe￾veelheden cannabis of regelmatig intensief gebruik. Gelukkig verdwijnen deze effecten als de stof is uitgewerkt, maar bij hernieuwd gebruik kunnen ze ook weer terugkomen en langer aanblijven na het stoppen. 

 

Meer info
3,90
De ontmannelijking van de man

De ontmannelijking van de man

Opvoeden met de biologische stroom méé in plaats van tegen de biologische stroom in.

Voor ouders maakt het verschil of een baby een jongen of een meisje is. Zijn jongens en meisjes verschillend? Moeten we daar rekening mee houden in de opvoeding? Of is dat seksistisch?

We moeten niet van jongens meisjes proberen te maken of andersom.
Soms lijkt het er in de huidige maatschappij wel op dat mannen geen mannen mogen zijn. De vrouwelijke moraal domineert. Dat komt omdat onze maatschappij erg talig is geworden en volslagen op communicatie is gericht en dat is de sterke kant van vrouwen.
Vrouwen geven tegenwoordig vaak de boodschap aan mannen dat ze vooral niet man moeten zijn. Aan
de ene kant eisen ze vrouwelijk gedrag – praten en zorgen –, aan de andere kant juist mannelijk gedrag, zeker wanneer ze zich in gevaar bevinden.

Meer info
3,90
De pedagogoog leeft in een enclave

De pedagogoog leeft in een enclave

Ooit waren er grote pedagogen. Ze inspireerden en organiseerden in sommige gevallen een hele pedagogische beweging. Die grote pedagogen lijken vandaag de dag niet meer te bestaan. In de media worden over opvoeding en onderwijs meer dan ooit levendige discussies gevoerd. Nu werken er wel hooggeleerde pedagogen aan Nederlandse universiteiten. Zij nemen echter in het algemeen niet aan de publieke discussies deel. Pedagogiek in Praktijk voelt ze aan de tand en daagt ze uit te spreken over kwesties waarover ze uit wetenschappelijke bescheidenheid wellicht liever zouden zwijgen.
Meer info
3,90
Echt Recht: samen herstellen

Echt Recht: samen herstellen

Echt Recht is een methode die begin 2000 in Nederland geïntroduceerd werd door de Stichting Op Kleine Schaal (OKS) en bureau WESP. ’Echt Recht’ is de Nederlandse vertaling van ‘Real
Justice’, zoals de methodiek in Engelstalige landen wordt genoemd.
Meer info
3,90
Het bos, de bomen, het struikgewas

Het bos, de bomen, het struikgewas

In de pedagogiek bestaan veel beroepen en beroepstaken. Aard en ernst van de problemen, de fase en de beschikbaarheid van de hulp zijn vaak bepalend voor wie er wat doet. Maar een onderlinge afstemming en taakafbakening ontbreekt.
Onderzoekers van het Trimbosinstituut dringen aan op een nieuwe indeling van beroepenclusters.
Dit zou moeten bijdragen aan het verbeteren van de onderlinge afstemming en taakafbakening.
Meer info
3,90
Internet Impicaties voor mediapedagogiek

Internet Impicaties voor mediapedagogiek

In de rubriek Kind en… wordt aandacht besteed aan de relatie van het kind tot allerlei aspecten van de hedendaagse cultuur. In dit artikel buigt Patti M. Valkenburg zich over de deugden en ondeugden van Internet.
Meer info
3,90
Tekeningen van peuters en kleuters

Tekeningen van peuters en kleuters

Niet alleen peuters maken krabbels. Chimpansees, gorilla’s en orang-oetans kunnen ook tekenen en schilderen. Het resultaat hiervan kan sterk op het werk van jonge peuters lijken. Dat geldt ook voor de krabbels van mensen met een zeer ernstige geestelijke handicap en voor patiënten met een forse dementie. Een aparte categorie ‘klakkeloze krabbels’ vormen de figuurtjes en kleine tekeningen in agenda’s, op notitieblocs e.d., die veel mensen achteloos en bijna als een automatisme tijdens vergaderingen en lange telefoongesprekken kunnen maken; deze krabbels worden ‘doodles’ genoemd. Bij al deze soorten krabbels werd en wordt nog steeds driftig gespeculeerd over de herkomst en de betekenis ervan.Wat komt hierin tot uiting? In álle gevallen gaat het om expressies, die een ‘spoor’ achterlaten op het papier.
Meer info
3,90